Tuesday, December 28, 2010

Kata Kunci 2

Kata kunci 2kk ini adalah untuk menjawab soalan esei 5 ayat

Ka+N. Gn+kk1+I/T. How/contoh. Gn+kk2+I/T. Why.


1. Ka+N.
2. Gn+kk1+I/T.
3. How/contoh.
4. Gn+kk2+I/T.
5. Why.


I: isu
N: nilai
T: tindakan
Ka: karektor
Gn: ganti nama
How: bagaimana melaksanakan kk
Why: mengapa melaksanakan kk


BIDANG 1 - PERKEMBANGAN DIRI


1.1 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
kk1: yakin wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam
kk2: mematuhi suruhanNya..............

1.2 AMANAH
kk1: sikap bertanggungjawab yang menimbulkan kepercayaan .........
kk2: sikap bertanggungjawab yang menimbulkan keyakinan ...........

1.3 HARGA DIRI
kk1: keupayaan diri memulia dan menjaga maruah diri
kk2: keyakinan diri memulia dan menjaga maruah diri

1.4 BERTANGGUNGJAWAB
kk1: sanggup memikul tugas sebagai .......
kk2: sanggup melaksanakan kewajipan sebagai .......

1.5 HEMAH TINGGI
kk1: beradap sopan dalam pergaulan
kk2: berbudi pekerti mulia dalam pergaulan

1.6 TOLERANSI
kk1: sanggup bertolak sansur dan sabar untuk elakkan pertelingkahan
kk2: mengawal diri untuk elakkan perselisihan faham

1.7 BERDIKARI
kk1: boleh (melakukan) ............ tanpa bergantung kepada............
kk2: sanggup (melakukan) ............ tanpa bergantung................

l1.8 KERAJINAN
kk1: usaha yang berterusan
kk2: penuh dengan semangat tekun, cekal, gigih, dedikasi, berdaya maju

1.9 KASIH SAYANG
kk1: kepekaan mendalam dari hati yang ikhlas
kk2: perasaan cinta yang berkekalan dari hati yang ikhlas

10 KEADILAN
kk1: tindakan yang saksama
kk2: keputusan yang tidak berat sebelah

1.11 RASIONAL
kk1: boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti
kk2: mengambil tindakan bedasarkan pertimbangan wajar

1.12 KESEDERHANAAN
kk1: tidak keterlaluan dalam pertimbangan dan tindakan/pemikiran/pertuturan/perlakuan
kk2: tidak mengabaikan kepentingan diri dan orang lain

BIDANG 2 - KEKELUARGAAN

2.1 KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA
kk1: perasaan cinta yang mendalam terhadap ............(keluarga)
kk2: perasaan kasih/sayang yang berkekalan terhadap .......(kelurga)

2.2 HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA
kk1: memuliakan anggota keluarga
kk2: berinteraksi dan layanan yang sopan untuk melahirkan keluarga harmonis

2.3 MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN
kk1: menerima, menghormati kebiasaan, adat kepercayaan yang diwarisi keluarga
kk2: mengamalkan kebiasaan adat, kepercayaan yang diwarisi keluarga

2.4 TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
kk1: kewajipan untuk melahirkan keluarga bahagia
kk2: kewajipan untuk meningkatkan imej keluarga/menjaga maruah keluarga

BIDANG 3 - ALAM SEKITAR

3.1 MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR
kk1: kesedaran memelihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem
kk2: kesedaran memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem

3.2 KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DAN ALAM SEKITAR
kk1: saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling
kk2: berusaha menjamin kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara

3.3 KEMAPANAN ALAM SEKITAR
kk1: berusaha mengekalkan keseimbangan alam sekeliling
kk2: menjaga alam sekitar sebagai tanggungjawab bersama

3.4 PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR
kk1: prihatin terhadap persoalan berkaitan alam sekeliling
kk2: berusaha menyelesaikan masalah alam sekeliling

BIDANG 4 - PATRIOTISME

4.1 CINTA AKAN NEGARA
kk1: perasaan sayang dan bangga terhadap negara
kk2: meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri

4.2 TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA
kk1: kekal patuh kepada raja dan Negara
kk2: kekal setia kepada Raja dan Negara

4.3 SANGGUP BERKORBAN UNTUK NEGARA
kk1: rela melakukan .........../ menyerahkan nyawa demi negara
kk2: menunjukkan tanda kebaktian kepada negara

BIDANG 5 - HAK ASASI

5.1 MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK
kk1: membela dan memberi naungan kepada kanak-kanak
kk2: memelihara hak kanak-kanak

5.2 MENGHORMATI HAK WANITA
kk1: melindungi wanita (sebagai penyumbang pembangunan keluarga/masyarakat/negara)
kk2: mengiktiraf wanita (sebagai penyumbang pembangunan keluarga/masyarakat/negara)

5.3 MELINDUNGI HAK PEKERJA
kk1: menghormati dan menghargai pekerja
kk2: mengiktiraf perkhidmatan/jasa/sumbangan pekerja dalam pembangunan Negara

5.4 MENGHORMATI HAK GOLONGAN KURANG BERUPAYA
kk1: memberi layanan bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih
kk2: mengiktiraf golongan ini sebagai insan ciptaan Tuhan

5.5 MELINDUNGI HAK PENGGUNA
kk1: membela hak untuk menjadi pengguna berilmu/tidak mudah dieksploitasi
kk2: memelihara hak pengguna untuk mendapat perkhidmatan/barangan yang berkualiti

BIDANG 6 - DEMOKRASI

6.1 MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
kk1: menerima peraturan dan undang-undang yang ditetapkan
kk2: mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan

6.2 KEBEBASAN BERSUARA
kk1: bebas berucap dengan batasan demi keselamatan
kk2: mengeluarkan fikiran dengan batasan demi keselamatan

6.3 KEBEBASAN BERAGAMA
kk1: bebas menganut agama seperti ditetapkan dalam Perlembagaan Malaysia
kk2: bebas mengamalkan agama seperti ditetapkan dalam Perlembagaan Malaysia

6.4 PENGLIBATAN DIRI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA
kk1: bebas libatkan diri dalam aktiviti pembangunan negara
kk2: pastikan aktiviti mematuhi peraturan,undang-undang dan Perlembagaan Malaysia

6.5 SIKAP KETERBUKAAN
kk1: sedia memberi pandangan, pembaharuan dan kritikan
kk2: sedia menerima pandangan,pembaharuan dan kritikan

BIDANG 7 - KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

7.1 HIDUP BERSAMA SECARA AMAN
kk1: hidup berbaik-baik antara satu sama lain
kk2: utamakan kedamaian dan keharmonian hidup

7.2 SALING MEMBANTU DAN BEKERJASAMA
kk1: usaha baik dilakukan bersama (pada peringkat individu/komuniti/negara)
kk2: usaha yang membina dilakukan bersama (pada peringkat individu/komuniti/negara)

7.3 SALING MENGHORMATI ANTARA NEGARA
kk1: menghargai hubungan antara negara
kk2: memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan

Kata Kunci 1

Ka+N. Gn+kk+I/T. How/contoh. Why.

1. Ka+N.
2. Gn+kk+I/T.
3. How/contoh.
4. Why.


I: isu
N: nilai
T: tindakan
Ka: karektor
Gn: ganti nama
How: bagaimana melaksanakan kk
Why: mengapa melaksanakan kk


BIDANG 1 - PERKEMBANGAN DIRI

1.1 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
Keyakinan wujudnya Tuhan dan mematuhi segala suruhanNya

1.2 AMANAH
Sikap bertanggungjawab yang menimbulkan kepercayaan dan keyakinan

1.3 HARGA DIRI
Keupayaan dan kemampuan untuk memulia dan menjaga maruah diri

1.4 BERTANGGUNGJAWAB
Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan

1.5 HEMAH TINGGI
Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia

1.6 TOLERANSI
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan pertelingkahan

1.7 BERDIKARI
Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain

1.8 KERAJINAN
Usaha berterusan dengan kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju

1.9 KASIH SAYANG
Perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati

10 KEADILAN
Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah

1.11 RASIONAL
Boleh berfikir dan bertindak berasaskan pertimbangan yang wajar

1.12 KESEDERHANAAN
Tidak keterlaluan dalam pemikiran dan tindakan, tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain

BIDANG 2 - KEKELUARGAAN

2.1 KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA
Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan

2.2 HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA
Memuliakan, berinteraksi dan memberi layanan sopan untuk melahirkan keluarga harmonis

2.3 MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN
Menerima dan menghormati adat dan kepercayaan yang diwarisi turun temurun

2.4 TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
Melaksanakan kewajipan untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga

BIDANG 3 - ALAM SEKITAR

3.1 MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR
Memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan ekosistem

3.2 KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DAN ALAM SEKITAR
Saling memerlukan hubungan harmonis untuk menjamin kualiti kehidupan

3.3 KEMAPANAN ALAM SEKITAR
Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup

3.4 PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR
Prihatin terhadap persoalan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya

BIDANG 4 - PATRIOTISME

4.1 CINTA AKAN NEGARA
Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri

4.2 TAAT SETIA PADA RAJA DAN NEGARA
Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara

4.3 SANGGUP BERKORBAN UNTUK NEGARA
Rela menyerahkan nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara

BIDANG 5 - HAK ASASI

5.1 MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK
Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan yang sempurna

5.2 MENGHORMATI HAK WANITA
Melindungi dan mengiktiraf sumbangan wanita dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan Negara

5.3 MELINDUNGI HAK PEKERJA
Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan pekerja

5.4 MENGHORMATI HAK GOLONGAN KURANG BERUPAYA
Memberi layanan bersopan supaya mereka tidak berasa tersisih sebagai insan ciptaan Tuhan

5.5 MELINDUNGI HAK PENGGUNA
Membela dan memelihara hak untuk menjadi pengguna berilmu dan mendapat perkhidmatan dan barangan berkualiti serta tidak dieksploitasi

BIDANG 6 - DEMOKRASI

6.1 MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan

6.2 KEBEBASAN BERSUARA
Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan bagi menjaga keselamatan

6.3 KEBEBASAN BERAGAMA
Kebebasan untuk menganuti dan mengamalkan agama mengikut Perlembagaan Malaysia

6.4 PENGLIBATAN DIRI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA
Kebebasan melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan, undang-undang dan Perlembagaan

6.5 SIKAP KETERBUKAAN
Bersedia memberi dan menerima pandangan, mengikut norma masyarakat

BIDANG 7 - KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

7.1 HIDUP BERSAMA SECARA AMAN
Hidup berbaik-baik dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian tanpa mengira agama, bangsa dan budaya

7.2 SALING MEMBANTU DAN BEKERJASAMA
Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau negara

7.3 SALING MENGHORMATI ANTARA NEGARA
Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara

Senarai Nilai Pendidikan Moral

BIDANG 1 - PERKEMBANGAN DIRI
1.1 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara


1.2 AMANAH

Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain


1.3 HARGA DIRI
Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan


1.4 BERTANGGUNGJAWAB
Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna

1.5 HEMAH TINGGI
Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian

1.6 TOLERANSI
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup


1.7 BERDIKARI
Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain

1.8 KERAJINAN
Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara

1.9 KASIH SAYANG
Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas

1.10 KEADILAN
Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah

1.11 RASIONAL
Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar


1.12 KESEDERHANAAN
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain

BIDANG 2 - KEKELUARGAAN

2.1 KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA
Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga

2.2 HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA
Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis

2.3 MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN
Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun dalam keluarga

2.4 TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga meruah keluarga

BIDANG 3 - ALAM SEKITAR

3.1 MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR
Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem

3.2 KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR
Keadaan saling memerlukan hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam terpelihara

3.3 KEMAPANAN ALAM SEKITAR
Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup


3.4 PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR
Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya

BIDANG 4 - PATRIOTISME

4.1 CINTA AKAN NEGARA
Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri


4.2 TAAT SETIA PADA RAJA DAN NEGARA
Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara
4.3 SANGGUP BERKORBAN UNTUK NEGARA
Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara

BIDANG 5 - HAK ASASI

5.1 MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK
Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna


5.2 MENGHORMATI HAK WANITAMelindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan Negara

5.3 MELINDUNGI HAK PEKERJA
Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan Negara
 
5.4 MENGHORMATI HAK GOLONGAN KURANG BERUPAYA
Memberi layanan yang bersopan kepada golonga kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan


5.5 MELINDUNGI HAK PENGGUNA
Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi

BIDANG 6 - DEMOKRASI

6.1 MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada


6.2 KEBEBASAN BERSUARA
Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman

6.3 KEBEBASAN BERAGAMA
Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia

6.4 PENGLIBATAN DIRI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA
Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan memetuhi peraturan, undang-undang dan Perlembagaan Malaysia


6.5 SIKAP KETERBUKAAN
Bersedia memberi dan menerima pendangan, pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia


BIDANG 7 - KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
 
7.1 HIDUP BERSAMA SECARA AMAN
Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya

7.2 SALING MEMBANTU DAN BEKERJASAMA
Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat


7.3 SALING MENGHORMATI ANTARA NEGARA
Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat

Akta dan Dasar Pendidikan Moral Tingkatan 4 dan 5

AKTA (TINGKATAN 4)

1. AKTA PERLINDUNGAN KANAK-KANAK
Cadangan Nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Kasih sayang
Kasih sayang terhadap keluarga
Tamggungjawab terjadap keluarga
Melindungi hak kanak-kanak
Mematuhi peraturan dan undang-undang

2. AKTA PENCEGAHAN RASUAH
Cadangan Nilai
Amanah
Harga Diri
Bertanggungjawab
Keadilan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

3. AKTA SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA, MALAYSIA, 1999
Cadangan Nilai
Bertanggungjawab
Keadilan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

4. AKTA PERHUTANAN NEGARA 1984 (PINDAAN 1993)
Cadangan Nilai
Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar
Kemapanan alam sekitar
Peka terhadap isu-isu alam sekitar
Mematuhi peraturan dan undang-undang
Bertanggungjawab
Rasional

5. AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974 (PINDAAN 1985, 1996)
Cadangan Nilai
Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar
Kemapanan alam sekitar
Peka terhadap isu-isu alam sekitar
Mematuhi peraturan dan undang-undang
Bertanggungjawab
Rasional

6. AKTA ZON EKONOMI EKSKLUSIF 1984
Cadangan Nilai
Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar
Kemapanan alam sekitar
Peka terhadap isu-isu alam sekitar
Mematuhi peraturan dan undang-undang
Bertanggungjawab
Rasional

7. AKTA PERUSAHAAN 1967
Cadangan Nilai
Melindungi hak pekerja
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

8. AKTA KESELAMATAN DALAM NEGERI 1960 (ISA)
Cadangan Nilai
Amanah
Harga diri
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

 9. AKTA DADAH BERBAHAYA (1952)
Cadangan nilai
Amanah
Harga diri
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

10. AKTA DADAH BERBAHAYA (LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KHAS) 1984
Cadangan Nilai

Amanah
Harga diri
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

11. AKTA DADAH BERBAHAYA (PERLUCUTAN HARTA) 1988
Cadangan Nilai

Amanah
Harga diri
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

12. AKTA MAHKAMAH JUVANA 1947
Cadangan nilai
Harga diri
Hemah tinggi
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang


13. AKTA CUKAI PENDAPATAN
Cadangan nilai
Bertanggungjawab
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang


14. AKTA HASUTAN 1948 (PINDAAN 1970)
Cadangan nilai
Harga diri
Hemah tinggi
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang


TINGKATAN 5


1. AKTA RAHSIA RASMI 1972
Cadangan nilai
Harga diri
Hemah tinggi
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

2. AKTA KERJA 1955
Cadangan nilai
Harga diri
Hemah tinggi
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

3. AKTA PERLINDUNGAN PENGGUNA 1999
Cadangan nilai
Harga diri
Hemah tinggi
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang
Melindungi hak pengguna

4. AKTA KAWALAN HARGA 1946
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

5. AKTA KAWALAN BEKALAN 1961
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

6. AKTA TIMBANG DAN SUKAT 1972
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

7. AKTA PERIHAL DAGANGAN 1972
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

8. AKTA SEWA BELI 1967
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

9. AKTA HAKCIPTA 1987
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

10. AKTA JUALAN LANGSUNG 1993
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

11. AKTA PENCEGAHAN PENYELUDUPAN
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

12. AKTA TANDATANGAN DIGITAL 1997
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

13. AKTA JENAYAH KOMPUTER 1997
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

14. AKTA TELEPERUBATAN 1997
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

15. AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

16. AKTA SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang


DASAR  (TINGKATAN 4)
1. BERSIH CEKAP DAN AMANAH (BAC)
2. DASAR HUTAN KEBANGSAAN
3. DASAR WANITA NEGARA (DWN)
4. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL
5. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
6. DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
7. DASAR BAHASA KEBANGSAAN
8. WAWASAN 2020
9. DASAR BERKECUALI


TINGKATAN 5
1. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL 1991
2. DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
3. DASAR EKONOMI BARU
4. DASAR PENGGUNA NEGARA (DPN) 2002

Format Peperiksaan Kertas Pendidikan Moral SPM

NAMA KERTAS : PENDIDIKAN MORAL
KOD KERTAS    : 1225/1
MASA                  : 2 JAM 30 MINIT


Bentuk Penyoalan
80 markah =  8 x 10 markah (8 soalan struktur - wajib jawab semua soalan)
20 markah =  2 x 20 markah (3 soalan esei - wajib jawab 2 soalan)

Pengurusan masa (150 minit)
Soalan Struktur: Gunakan 11/12 minit untuk setiap soalan = 100 minit
soalan esei        : Gunakan 20 minit untuk setiap soalan      = 40 minit
Baki 10 minit boleh digunakan untuk menyemak jawapan atau untuk menawab soalan-soalan yang agak sukar

Bentuk Penyoalan

Bahagian A: Soalan Struktur

Soalan-soalan yang akan ditanyakan ialah:o nilai, definisi nilai, penjelasan nilai
o akta, dasar, tokoh, organisasi, badan kerajaan, perjanjian/konsep
o isu semasa (isu, punca, kesan, cara mengatasi)

Bagi menjawab soalan di atas, pelajar mesti hafal nilai, definisi/kata kunci nilai, dan penjelasan nilai.
Contoh penyoalan:
o Nyatakan nilai/tokoh/kesan/organisasi/konsep/dasar/punca dll …………….
o Berikan maksud nilai …………….
o Berikan definisi nilai ……………..
o Huraikan nilai/kesan/punca.akibat dll………….
o Jelaskan nilai/kesan/akibat/punca dll……………
o Terangkan nilai/kesan/akibat/punca dll……………

Bahagian B: Soalan Esei

Soalan-soalan yang akan ditanyakan ialah huraian nilai berdasarkan:
  •  isu
  • situasi
  • ilustrasi
  • petikan akhbar
  • puisi
  • dsb

Kerja kursus Pendidikan Moral SPM

SMK AMINUDDIN BAKI, 31200 CHEMOR PERAK
KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN LIMA


KERJA KURSUS INI ADALAH LANJUTAN DARI KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4

PENULISAN ESEI

1. Gagasan Satu Malaysia. Apakah peranan dan sumbangan saya sebagai seorang pelajar untuk menjayakan gagasan  tersebut.

2. Jelaskan Cita-cita anda dan cara anda  berusaha mencapainya

3. Keluarga saya dan cara-cara kami mewujudkan keluarga bahagia.

4. Cara-cara menjadi seorang rakyat Malaysia yang berguna

5. Nyatakan aktiviti kokurikulum di sekolah anda dan huraikan kebaikan-kebaikan menceburi aktiviti kokurikulum di sekolah.

6. Pencemaran alam Alam sekitar dan langkah-langkah mengatasinya

7. Kemalangan jalanraya merupakan isu Negara pada masa kini. Huraikan cara-cara anda dapaat mengelakkan kemalangan jalanraya berasarkan nilai moral.

8. Jelaskan persiapan dan perlaksanaan anda dan rakan-rakan untuk meraikan hari kemerdekaan Malaysia di peringkat sekolah.

9. Hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri.  Huraikan mksud peribahasa di atas berdasarkan nilai moral.

10. Malaysia terkenal di Rantau Asia Tenggara kerana hubungan baikdengan negara-negara jiran seperti Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina.  Bagaimanakah kita dapat mengekalkan hubungan yang baik ini supaya nama  Negara kita Malaysia harum di mata dunia.

Arahan:

Anda dikehendaki menulis 4 tajuk esei daripada 10 tajuk yang diberi.

Pengenalan

Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Cikgu harap pelajar-pelajar dapat memanfaatkan ruangan ini untuk meningkatkan prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral SPM.